Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện Phần mềm chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kết quả thực hiện Phần mềm chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Sở Tư pháp đã có văn bản báo cáo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bảo sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong quá trình triển khai thực hiện Phần mềm chứng thực đã có một số khó khăn, bất cập như sau:

Hiện nay, trên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện chức năng chứng thực bản sao điện tử còn chậm, khi thực hiện chứng thực phải chờ khá lâu và đôi khi ký số hai đến ba lần mới được. Một số hồ sơ đã chuyển văn thư đóng dấu và nằm trong mục hồ sơ chờ đóng dấu nhưng trên tài khoản văn thư không có xuất hiện hồ sơ để thực hiện đóng dấu.

Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện chức năng chứng thực bản sao điện tử

Tài khoản của công chức Tư pháp – Hộ tịch không có chức năng hủy lịch hẹn và tài khoản của công dân cũng không có chức năng hủy lịch hẹn. Bên cạnh đó, mỗi lần công dân hẹn chỉ chứng thực được một loại giấy tờ (khi cập nhật file PDF chỉ cập nhật được một lần). Do vậy, muốn chứng thực nhiều loại giấy tờ phải đặt nhiều lịch hẹn.

Bên cạnh đó, tài khoản của công dân luôn hiện số lượng hồ sơ đang giải quyết, nhưng các hồ sơ đã hoàn thành và có kết quả. Người dân nhận kết quả, nhưng khi bấm vào nút tải về thì văn bản tải về không có chữ ký chứng thực và khi chuyên viên chuyển trình ký, trên phần mềm không cấu hình lựa chọn lãnh đạo (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch; Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng)

Cổng dịch vụ công quốc gia chưa có chức năng thống kê báo cáo của từng xã để cấp huyện theo dõi báo cáo; chưa hiển thị ngày giờ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, không kiểm soát được thời gian giải quyết hồ sơ của từng công chức. Tại mục thống kê báo cáo trên Phần mềm không có hiển thị mã định danh của các địa phương, khi kiểm tra thống kê gặp khó khăn, vì có một số xã trùng tên, công chức sử dụng cũng không thể nhớ hết tên các xã trên địa bàn Tỉnh.

Việc báo cáo kịp thời của Sở Tư pháp giúp cho Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp có cơ sở để phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để có hướng dẫn kịp thời trong thời gian tới./.

                                                                                                                                          Thể Xuyên

Có thể bạn quan tâm