Xuất bản thông tin

null Kết quả cải cách hành chính Quý I của Sở Tư pháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kết quả cải cách hành chính Quý I của Sở Tư pháp

Trong năm 2021, với mục tiêu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cải cách hành chính (CCHC), Ban Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác CCHC ngay từ đầu năm, đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể để cải thiện điểm số CCHC, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với thực hiện các nhiệm vụ đã cam kết với UBND Tỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ yêu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp tại Trung tâm KSTTHC và Phục vụ HHC

Trong Quý I, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác CCHC của cơ quan (Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm tra CCHC, Kế hoạch rà soát, đơn giản TTHC, Công văn chỉ đạo tăng cường đi cơ sở,…), nội dung chỉ đạo bám sát nhiệm vụ CCHC của Tỉnh, quy định cụ thể kết quả đầu ra, thời gian hoàn thành, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện.

 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong Quý I, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 2.654 (trực tuyến: 431; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 2.223); trả kết quả 2.986 hồ sơ (trước hạn: 1.973, đúng hạn: 1.013, không có hồ sơ quá hạn).

Tiếp nhận 02 phản ánh, kiến nghị từ Tổng đài 1022 của Tỉnh về quy định thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm và hộ tịch, qua đó đã kịp thời phối hợp trả lời đúng thời hạn quy định cho người dân.

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở Tư pháp có 01 thủ tục hành chính liên thông ngang với các Sở, 10 thủ tục liên thông giữa Tỉnh và Bộ Tư pháp. Tổ chức giao nhận hồ giữa bộ phận Một cửa và phòng chuyên môn, theo dõi tiến độ giải quyết, trả kết quả theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (trong Quý I đã thực hiện giải quyết 16 hồ sơ liên thông với Sở Y tế).

Bám sát các nhiệm vụ do UBND Tỉnh giao trên phần mềm giao việc, từ ngày 01/01/2021 đến 15/3/2021 Sở Tư pháp hoàn thành 03/03 nhiệm vụ sớm hạn.

Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT, thực hiện khắc phục các hạn chế qua đánh giá bảo mật của Sở Thông tin và Truyền thông, nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm ảo hóa, cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền cho các máy tính; tham mưu xây dựng chuyên trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch của UBND Tỉnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC Quý I như: tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, trong kỳ báo cáo chỉ đạt 13,85% (mức cam kết với UBND Tỉnh là 25%); số lượng TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến so với số TTHC đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của Tỉnh chỉ đạt 04/144 thủ tục./.

Có thể bạn quan tâm