Xuất bản thông tin

null Sở Tư pháp tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

Chiều ngày 25/5/2021, Sở Tư pháp có buổi tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra số 1 của UBND Tỉnh, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND Tỉnh, do ông Nguyễn Văn Phú, Chánh Văn phòng UBND Tỉnh làm Tổ trưởng, cùng thành viên là đại diện các Sở, ngành Tỉnh.

(Tổ Kiểm tra số 1 làm việc với Sở Tư pháp)

Tại buổi làm việc Tổ kiểm tra kiểm tra việc thực hiện triển khai Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động năm 2021 của Tỉnh ủy khóa XI và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; tình hình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ cam kết hành động với Chủ tịch UBND Tỉnh; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND Tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh giao trên phần mềm giao việc; công tác chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan trong tham mưu UBND Tỉnh thực hiện nhiệm vụ; tình hình thực hiện cải cách hành chính; việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND Tỉnh về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,…

Qua buổi kiểm tra, Tổ kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Sở Tư pháp đã có ban hành văn bản triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Tỉnh; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định; thực hiện đúng hạn, trước hạn 100% các nhiệm vụ do UBND Tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh giao trên phần mềm giao việc; đã hoàn thành được 02/5 nội dung cam kết hành động với Chủ tịch UBND Tỉnh năm 2021; thực hiện tốt công tác chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tham mưu UBND Tỉnh thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành, nhất là việc phối hợp thẩm định các dự thảo Nghị quyết do UBND Tỉnh trình thông qua HĐND Tỉnh tại các kỳ họp; thực hiện tốt công tác triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính,…

Nhân buổi làm, Sở Tư pháp cũng đã có một số kiến nghị, đề xuất với Tổ kiểm tra như: sớm tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND Tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; quan tâm, củng cố đội ngũ thực hiện công tác pháp chế tại các Sở, ngành; bổ sung thêm biên chế cho Sở Tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành; cho chủ trương việc xây dựng Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp và phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật tại trụ sở Ban Tiếp công dân – Nội chính;…

Có thể bạn quan tâm