VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 05/QĐ-STP 18/01/2021 Quyết định giao số người làm việc của Trung tâm TGPL nhà nước
2 07/QĐ-STP 18/01/2021 Quyết định giao biên chế công chức năm 2021 của Sở Tư pháp
3 1654/BC-STP 03/12/2021 BC Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021
4 172/KH-STP 22/02/2021 KH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của Sở Tư pháp
5 28/QĐ-TTr 05/03/2021 QĐ thanh tra Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng
6 1613/BC-STP 26/11/2021 BC tổng kết công tác tƣ pháp năm 2021
7 1485/KH-STP 16/11/2020 KH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021
8 1119/BC-STP 27/08/2021 BC Kết quả rà soát, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
9 1573/BC-STP 19/11/2021 BC Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
10 196/KH-STP 26/02/2021 KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
11 1680/BC-STP 08/12/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2021
12 99/KH-STP 29/01/2021 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
13 36/KH-UBND 02/02/2021 KH Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 479/BC-STP 06/05/2021 BC Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
15 241/KH-STP 11/03/2021 Kế hoạch kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị năm 2021
16 17/QĐ-STP 22/02/2019 Quy chế làm việc của Sở Tư pháp
17 15/QĐ-STP 28/02/2022 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở Tư pháp
18 371/UBND-TCD-NC 02/07/2021 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
19 93/QĐ-STP 04/10/2021 Quyết định cấp thẻ thừa phát lại (Hà Minh Châu)
20 1098/HĐPHPBGDPL 24/08/2021 Tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống Covid-19