Xuất bản thông tin

null Một số nội dung đáng chú ý về vị trí việc làm và biên chế công chức

Trang chủ Chi tiết bài viết

Một số nội dung đáng chú ý về vị trí việc làm và biên chế công chức

“Vị trí việc làm và biên chế công chức” hiện nay là vấn đề vô cùng nóng bỏng, không chỉ công chức nói riêng mà hầu như tất cả mọi người dân nói chung đều rất quan tâm. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 01 tháng 06 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

 

 

 

Ảnh minh họa (luatvietnam.vn)

Theo đó, Nghị định quy định cụ thể về: Nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức. Trong đó, đáng chú ý ở một số nội dung như sau:

  • Một, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ thì vị trí việc làm được phân loại như sau:

+ Phân loại theo khối lượng công việc, bao gồm: Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm; do nhiều người đảm nhiệm hoặc làm kiêm nhiệm.

+ Phân loại theo tính chất, nội dung công việc, bao gồm: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên ngành; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác); hỗ trợ, phục vụ.

  • Hai, căn cứ vào vị trí việc làm; mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm cũng như tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm thì cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức được xác định theo tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.
  • Ba, về biên chế công chức hằng năm, các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương căn cứ vào vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao và căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội mà ban hành nội dung kế hoạch cũng như điều chỉnh biên chế công chức hằng năm. Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được xem xét trong các trường hợp sau:

+ Cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ đã quy định trên;

+ Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

Trên đây là một số nội dung đáng chú ý về vấn đề vị trí việc làm và biên chế công chức được nêu rõ trong Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

Ngoài ra, Chính phủ còn quy định chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức và chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương./.

Có thể bạn quan tâm