Xuất bản thông tin

null Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác chuyên môn. Trong thời gian qua, với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, Ban Giám đốc Sở Tư pháp đã không ngừng nổ lực, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, qua đó đã được những thành quả tích cực.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT là điểm nhấn trong thực hiện công tác Tư pháp năm 2020 (Ảnh: Giám đốc Sở Tư pháp Lê Thị Hồng Phượng phát biểu tại Hội nghị triển khai văn bản pháp luật qua hình thức trực tuyến)

Đầu năm 2021, với mục tiêu “thành tích năm sau cao hơn năm trước”, Sở Tư pháp đã đưa nhiệm vụ CCHC vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, phấn đấu cải thiện về thứ hạng CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là hoàn thành các nhiệm vụ do UBND Tỉnh giao trong bộ chỉ số CCHC của tỉnh Đồng Tháp.

Trên cơ sở các mục tiêu đặt ra, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-STP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về cải cách hành chính trong năm 2021, với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Về Cải cách thể chế

– Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý trong từng văn bản; đội ngũ cán bộ pháp chế tại các Sở, ngành đảm bảo về số lượng, chất lượng, kỹ năng từ đó nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Tỉnh.

– Triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tư pháp biết và thực hiện đúng theo quy định.

– Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành.

2. Về Cải cách thủ tục hành chính

– Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tư pháp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố ban hành đúng theo quy định.

– Đẩy mạnh thực hiện công tác rà soát, đề xuất, kiến nghị, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

– Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp.

 – Đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 03, đảm bảo tỷ lệ theo cam kết với UBND Tỉnh trong năm 2021.

3. Về Cải cách tổ chức bộ máy

– Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở Tư pháp, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

– Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở; sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Sở Tư pháp theo quy định của Bộ Tư pháp, hướng dẫn của UBND Tỉnh.

– Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định, đảm bảo tỷ lệ tinh giản theo Kế hoạch của UBND Tỉnh.

 4. Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

– Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chọn người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức vào làm việc tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

– Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021. Thường xuyên cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

– Hoàn thiện, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và UBND Tỉnh; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức đúng chuyên môn và sở trường; thực hiện việc chuyển đổi một số vị trí công chức trong Sở.

5. Về Cải cách tài chính công

– Tổ chức triển khai, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động của ngành Tư pháp về quy chế chi tiêu nội bộ nhằm thực hiện tốt việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

– Thực hiện phân cấp tài chính và ngân sách, kinh phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

6. Về Hiện đại hóa hành chính

– Triển khai sử dụng có hiệu quả các ứng dụng chuyên ngành trong hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã như: phần mềm Quản lý Lý lịch Tư pháp, Hệ thống quản lý Hộ tịch, Phần mềm Công chứng, phần mềm quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý…

– Từng công chức, viên chức nắm vững và vận hành tốt phần mềm Quản lý văn bản, phần mềm Một cửa điện tử do UBND Tỉnh triển khai.

– Tăng cường việc cập nhật, cung cấp đầy đủ các thủ tục hành chính mức độ 3 trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp; phát triển các chuyên mục Thông tin hoạt động nội bộ, chuyên mục Xử lý vi phạm hành chính, Tủ sách pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp cận thông tin, nghiên cứu văn bản chuyên ngành,… – Tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp./.

Có thể bạn quan tâm