Xuất bản thông tin

null Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành  Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Kế hoạch nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; đồng thời, theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để chỉ đạo thi hành nghiêm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi những quy định của pháp luật không khả thi, không phù hợp hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính

Các nội dung sẽ triển khai thực hiện trong năm 2023 gồm: tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và Nghị số 19/2020/NĐ-CP ngày  12/02/2020 của Chính phủ quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; xác định cụ thể công việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

                                                                                                                                      Tuyết Ngân

Có thể bạn quan tâm