Xuất bản thông tin

null Chỉ đạo thực hiện Công tác CCHC 06 tháng cuối năm 2022

Tin tức sự kiện Chi tiết bài viết

Chỉ đạo thực hiện Công tác CCHC 06 tháng cuối năm 2022

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 06 tháng đầu năm; Kết quả tự kiểm tra công tác CCHC năm 2022, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác CCHC với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục bám sát thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính của UBND, của Sở Tư pháp đề ra trong năm 2022, nhất là việc thực hiện bộ tiêu chí cải cách hành chính năm 2022.

2. Giao Văn phòng Sở tham mưu Ban Giám đốc tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy của Sở Tư pháp và các đơn vị thuộc Sở. Trong đó tập trung thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức (hoàn thành trong tháng 9/2022), tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (hoàn thành trong tháng 12/2022).

3. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cam kết với UBND Tỉnh, tập trung thực hiện đúng hạn các nhiệm vụ do UBND Tỉnh giao; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức 3, 4 đạt 26%; triển khai giai đoạn đầu Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2022 đảm bảo theo tỷ lệ được giao (rà soát 30% số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, đề xuất đơn giản hoá 10%/tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý).

5. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên Tổng đài 1022.

6. Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận và xử lý văn bản trên phần mềm điện tử, thực hiện ký số 02 lớp; thực hiện lập hồ sơ công việc đảm bảo đúng thời hạn, biểu mẫu quy định.

7. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng, đơn vị; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh; triển khai thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch của UBND Tỉnh.

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tư pháp chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tiêu chí CCHC đã cam kết với UBND Tỉnh trong năm 2022./.  

Có thể bạn quan tâm