Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được của công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) Quý I, Quý II, trong  Quý III Sở Tư pháp tiếp tục bám sát thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 với một số kết quả quan trọng như sau:

Tăng cường cải cách trong giải quyết TTHC, từ ngày 18/6/2020 đến 18/9/2020 tiếp nhận 1.960 hồ sơ (547 hồ sơ trực tuyến), giải quyết 1.881 hồ sơ, còn 79 hồ sơ chưa đến hạn giải quyết, không có hồ sơ trễ hạn.

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp

Tiếp tục rà soát cập nhật TTHC lĩnh vực Tư pháp theo các Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa của Bộ Tư pháp ở các lĩnh vực Luật sư, Công chứng, Tư vấn pháp luật, Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Hòa giải thương mại, Trọng tài thương mại, Đấu giá tài sản, Quản tài viên, Giao dịch bảo đảm, Giám định viên. Ngoài ra các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp cũng được cập nhật lại địa chỉ tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công chuyển về số 85, Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Tổ chức rà soát, đơn giải hóa các thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp (cắt giảm 30%) theo Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 (Báo cáo số 973/BC-STP ngày 31/7/2020 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC).

Ban hành Công văn số 976/STP-VP ngày 03/08/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19 (tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trong Quý III đạt 27,9%).

Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh; phân công công chức làm đầu mối tiếp nhận, xử lý, phản hồi, để đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động ngành Tư pháp; công khai địa chỉ “Đường dây nóng” trên Trang thông tin điện tử của Sở để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Trong quý III, Sở Tư pháp tiếp nhận và xử lý 04 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC và cung cấp các thông tin có liên quan để tổng đài viên trả lời cho người dân.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới, đồng chí Lê Thị Hồng Phượng – Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đảm bảo giải quyết đúng hạn, trả hồ sơ khi có kết quả giải quyết sớm hạn, chú ý tinh thần trách nhiệm, thái độ khi tiếp xúc với công dân. Quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyến để nâng cao số lượng người dân sử dụng; rà soát, chuẩn hóa bộ TTHC lĩnh vực Tư pháp; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân trong giải quyết TTHC. Tin tưởng rằng, với sự quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo, sự nổ lực của đội ngũ công chức, viên chức, công tác kiểm soát TTHC trong năm 2020 của Sở Tư pháp sẽ đạt và vượt Kế hoạch đề ra./.

Có thể bạn quan tâm