Xuất bản thông tin

null Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Trang chủ Chi tiết bài viết

Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.

Theo đó, Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thanh tra (nếu có); Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có). Như vậy, Nghị định quy định cụ thể đối với Sở thì phòng chuyên môn, nghiệp vụ là bắt buộc phải có, còn Văn phòng là không bắt buộc phải thành lập (trường hợp không thành lập Văn phòng thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng).

 

Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy luôn được Sở Tư pháp quan tâm (ảnh: Chủ tịch UBND Tỉnh – Nguyễn Văn Dương làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp)

Nghị định quy định số lượng biên chế của phòng chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể: đối với phòng thuộc Sở của TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tối thiểu là 07 biên chế; của cấp tỉnh loại I tối thiểu là 06 biên chế; của cấp tỉnh loại II và loại III tối thiểu là 05 biên chế (như vậy số lượng biên chế của phòng thuộc các Sở của tỉnh Đồng Tháp tối thiểu phải có 05 biên chế).

Ngoài ra, Nghị định quy định bình quân mỗi Sở có 03 Phó Giám đốc; phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở của cấp tỉnh loại II, loại III có dưới 08 biên chế công chức thì bố trí 01 Phó Trưởng phòng, có từ 08-14 biên chế thì bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng, có từ 15 biên chế trở lên bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

Nghị định cũng sửa đổi nhiệm vụ của Sở Tư pháp, bỏ nhiệm vụ “kiểm soát thủ tục hành chính” so với Nghị định 24/2014/NĐ-CP.

Công chức, viên chức của Sở Tư pháp quan tâm tìm hiểu chi tiết Nghị định tại đây

Có thể bạn quan tâm