Xuất bản thông tin

null Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác năm 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác năm 2021

Ngày 01/3/2021, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-HĐPBLNTGPL về việc triển khai công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021, nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10), nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được kịp thời cung cấp thông tin và dịch vụ trợ giúp pháp lý.

(Ảnh Hội nghị triển khai công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng)

Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 Bên cạnh đó, năm 2021 sẽ đẩy mạnh vai trò của Hội đồng, Tổ giúp việc cho Hội đồng và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp TGPL trong ngành mình, đặc biệt là trong việc triển khai Thông tư liên tịch số 10; Thực hiện đúng, hiệu quả cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh. Kế hoạch năm 2021 tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

– Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phối hợp trong hoạt động tố tụng tại Thông tư liên tịch số 10: “Tổ chức triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng của Hội đồng; các ngành thành viên xây dựng chương trình cụ thể của từng ngành, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng theo Thông tư liên tịch số 10 và Kế hoạch của Hội đồng năm 2021”. Thời gian thực hiện quý I năm 2021.

– Giao Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện và phối với các ngành thành viên của Hội đồng, triển khai các hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng như: Rà soát, kiểm tra lại các Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý đã gắn trong thời gian qua, đồng thời thay thế Bảng thông tin mới; Tờ thông tin về TGPL; tờ gấp pháp luật tại trụ sở của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, trại tạm giam, nhà tạm giữ; cung cấp đơn yêu cầu TGPL; Bản thông tin về người được TGPL; Biên bản giải thích về quyền được TGPL miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được TGPL; Thông báo và thông tin về TGPL cho các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, trại tạm giam, nhà tạm giữ; cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm TGPL nhà nước và người thực hiện TGPL khác cho các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, trại tạm giam, nhà tạm giữ”… thời gian thực hiện trong quý II đến quý IV năm 2021.

– Sở Tư pháp chủ trì, tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động TGPL; tập huấn chuyên sâu về Thông tư liên tịch số 10, Luật TGPL
và các Bộ luật, luật tố tụng và các văn bản có liên quan đến hoạt động trợ giúp
pháp lý cho Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng, người có thẩm
quyền tiến hành tố tụng, người thực hiện TGPL trong toàn Tỉnh; tăng cường tập huấn kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực hình sự cho người thực hiện TGPL như: Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Trợ giúp viên pháp lý; cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng trực tiếp tiếp nhận hồ sơ vụ án mà người được trợ giúp pháp lý dưới 18 tuổi là bị can, bị cáo, bị hại trong vụ án hình sự. Tổ chức nhận xét, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa người thực hiện trợ giúp pháp lý với cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Ngoài ra, Kế hoạch còn tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động khác của Hội đồng như: Đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10; tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10; củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng./.

Có thể bạn quan tâm